WEB SİTE KULLANIM ŞARTLARI (ÜYELİK) SÖZLEŞMESİ 

 

 

Lütfen, web sitemize üye olurken site kullanım şartlarını belirten aşağıdaki sözleşmeyi özenle okuyunuz. 

 

 

 

 

 

Bu alışveriş sitesine (agxdisticaret.com) üye olan, kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmişlerdir. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar AGX DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. firmasına aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Kullanıcı ve üyeler iştebu web sitesinde sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, iştebu web sitesindeki hizmetlerden yararlanmakla ve web sitesini kullanmaya devam etmekle yasalar nezdinde sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduklarını, iştebu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını, sözleşmedeki şartlarla bağlı olduklarını kabul etmektedirler. 

 

 

İştebu sözleşme ile taraflar sözleşme konusu web sitesi ile ilgili hak, yükümlülük ve sorumluluklarını kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

 

 

 

1. Taraflar:  

 

 

Taraflar arasında yapılan iştebu web site kullanım şartları sözleşmesi (üyelik sözleşmesi) sözleşme kurulduğu tarihten üyelik sona erene kadar geçerli hak, yükümlülük ve sorumlulukları belirlemektedir. Buna göre, taraflar aşağıdaki şekilde anılmaktadır: 

 

 

1.1. Firma: agxdisticaret.com web sitesinin faaliyetlerini yürüten AGX DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle sözleşmede kısaca "AGX Dış Ticaret" olarak anılacaktır), 

 

 

1.2. Kullanıcı/Üye: agxdisticaret.com web sitesine üye olan kullanıcı (Bundan böyle sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaktır). 

 

 

 

 

 

2. Konu: İştebu sözleşmenin konusu AGX Dış Ticaret’in sahip olduğu agxdisticaret.com web sitesinden kullanıcının/üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

 

 

 

 

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

 

 

3.1. Üye, agxdisticaret.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer tüm bilgilerin kanunlar nezdinde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle AGX Dış Ticaret’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

3.2. Üye, AGX Dış Ticaret tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka gerçek ya da tüzel kişilere veremez; Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AGX Dış Ticaret’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, AGX Dış Ticaret’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır. 

 

 

3.3. Üye, agxdisticaret.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlâl etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. 

 

 

3.4. Üye, agxdisticaret.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. 

 

 

3.5. Üyeler tarafından agxdisticaret.com internet sitesinde beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve yasalar nezdinde görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin AGX Dış Ticaret ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. AGX Dış Ticaret’in Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

 

3.6. AGX Dış Ticaret, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, agxdisticaret.com web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar sebebiyle AGX Dış Ticaret’ten tazminat ve sair talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

 

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran Üye’ye aittir. 

 

 

3.8. İşbu web site kullanım şartları sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye iştebu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AGX Dış Ticaret bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından aridir. Ayrıca; iştebu ihlal nedeniyle, olayın yargısal alana intikal ettirilmesi halinde, AGX Dış Ticaret’in Üye’ye karşı web site kullanım şartları sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

 

 

3.9. AGX Dış Ticaret’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme, yok/imha etme hakkı bulunmaktadır. Üye iştebu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda, AGX Dış Ticaret’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

 

3.10. agxdisticaret.com web sitesi ve marka hakkı AGX Dış Ticaret mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İştebu web sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İştebu web sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. İştebu web sitesinde yer alan bilgiler AGX Dış Ticaret firmasının faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek olup, AGX Dış Ticaret firmasının açık izni olmaksızın üçüncü kişilerce hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz; iştebu web sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

 

3.11. AGX Dış Ticaret tarafından agxdisticaret.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

 

 

3.12. AGX Dış Ticaret, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal zorunluluk hâlinde istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya AGX Dış Ticaret’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, AGX Dış Ticaret ve AGX Dış Ticaret web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

 

 

3.13. AGX Dış Ticaret web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, AGX Dış Ticaret web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

 

 

3.14. AGX Dış Ticaret, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, fiyat ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma, kullanıcılara/Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya agxdisticaret.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Üye, AGX Dış Ticaret tarafından sunulan söz konusu ürün ve hizmetlerden teknik arızalar, hukuka aykırı ve olağan dışı işlemler dışında yararlandırılacaktır. AGX Dış Ticaret’in, iyi niyet ve dürüstlük kuralına aykırı iş ve işlemleri gerekçe belirtmeksizin iptal etme, düzeltme hakkı saklıdır. 

 

 

3.15. AGX Dış Ticaret, web site kullanım şartları sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tebliğe/bildirime gerek kalmaksızın tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 

 

 

3.16. Taraflar, AGX Dış Ticaret’e ait tüm defter, kayıt, belgeler ve bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı HMK m. 187 vd.'na uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

 

 

3.17. AGX Dış Ticaret, iştebu web sitesi kullanım sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-mail adresleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye iştebu web sitesi kullanım sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-mail postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

 

 

3.18. İştebu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, AGX Dış Ticaret’in bilinen e-mail adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-mail adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

 

 

 

 

 

4. Sözleşmenin Feshi  

 

 

İştebu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya AGX Dış Ticaret tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. AGX Dış Ticaret üyenin web sitesi kullanım sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

 

 

 

 

 

5. Yetkili Uyuşmazlık Çözüm Mercii 

 

 

İştebu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ve kesin yetki hâlleri dışında, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 

 

 

 

6. Yürürlük 

 

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin web site kullanım şartları sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve web site kullanım şartları sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İştebu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. AGX Dış Ticaret tarafından gerektiğinde iştebu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidilebilecektir. Değişiklikler web sitesi üzerinden yayınlanma tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR